Opis

Syndyk masy upadłości Marty Gromady sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert zorganizowanego 27 stycznia 2022 r.: a) prawo własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 430/3 o powierzchni 1.187 m² (wieś Kłoda, gmina Magnuszew, powiat kozienicki, woj. mazowieckie, obręb 0015 Kłoda), dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze RA1K/00057209/7; (b) prawo własności 1/5 części w niezabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 430/6 o powierzchni 752 m² - stanowiącej drogę dojazdową (wieś Kłoda, gmina Magnuszew, powiat kozienicki, woj. mazowieckie, obręb 0015 Kłoda), dla której Sąd Rejonowy w Kozienicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę o numerze RA1K/00023877/3 (dalej łącznie „Nieruchomość”), za cenę nie niższą niż 35.977,50 zł.
Zainteresowani winni składać oferty w terminie do 20 stycznia 2022 r. godz. 16:00, pod rygorem odrzucenia - o treści zgodnej z regulaminem konkursu w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak – Notariusz, Klaudia Zaleska-Matusiak – Notariusz spółka cywilna, ul. Żelazna 67 lok. 57, 00-871 Warszawa lub przesłać je na adres wyżej wymienionej Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii, nie zaś nadania oferty). Otwarcie ofert nastąpi 27 stycznia 2022 r., w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak – Notariusz, Klaudia Zaleska-Matusiak – Notariusz spółka cywilna, ul. Żelazna 67 lok. 57, 00-871 Warszawa, o godz. 10:30. W celu uzyskania dalszych informacji syndyk zaprasza do kontaktu - w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa oraz pod numerem tel. + 48 22 639 45 55. Regulamin konkursu ofert zamieszczony są na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.

Cena wywoławcza:

35.977,50 zł

Regulamin

Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
nopic