Opis

Syndyk masy upadłości Jacka Pilikowskiego sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert zorganizowanego 27 stycznia 2022 r.: a) prawo własności 1/2 części w niezabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działek oznaczonych numerami ew. 108/1 i 108/3 o łącznej pow. 0,87 ha z obrębu 0012, Majdanki w gm. Chlewiska w pow. szydłowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1S/00014728/5; (b) prawo własności 1/2 części w zabudowanej nieruchomości gruntowej, składającej się z działki oznaczonej numerem ew. 109 o pow. 600 m2 z obrębu 0012, Majdanki w gm. Chlewiska w pow. szydłowieckim, dla której Sąd Rejonowy w Szydłowcu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze RA1S/00014246/2 (dalej łącznie „Nieruchomość”), za cenę nie niższą niż 16.332,19 zł.
Zainteresowani winni składać oferty w terminie do 20 stycznia 2022 r. godz. 16:00, pod rygorem odrzucenia - o treści zgodnej z regulaminem konkursu w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak – Notariusz, Klaudia Zaleska-Matusiak – Notariusz spółka cywilna, ul. Żelazna 67 lok. 57, 00-871 Warszawa lub przesłać je na adres wyżej wymienionej Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii, nie zaś nadania oferty). Otwarcie ofert nastąpi 27 stycznia 2022 r., w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak – Notariusz, Klaudia Zaleska-Matusiak – Notariusz spółka cywilna, ul. Żelazna 67 lok. 57, 00-871 Warszawa, o godz. 11:00. W celu uzyskania dalszych informacji syndyk zaprasza do kontaktu - w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa oraz pod numerem tel. + 48 22 639 45 55. Regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje

Cena wywoławcza:

16.332,19 zł

Regulamin

Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
nopic