Drukuj

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest prawo własności lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 107 o powierzchni 41,77 m2 położonego w budynku nr 91 przy ulicy Broniewskiego w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr WA1M/00339466/3 wraz z udziałem w wysokości 3959/1000000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
UWAGA: w lokalu będącym przedmiotem niniejszego konkursu ofert zameldowana jest i zamieszkuje Upadła oraz osoby trzecie. Zgodnie z najlepszą wiedzą syndyka, Upadła złożyła wniosek do Sędziego-Komisarza na podstawie art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe o określenie zakresu i czasu korzystania przez upadłego lub osoby mu bliskie z lokalu mieszkalnego, którzy w dacie ogłoszenia upadłości zamieszkiwali w tym lokalu wchodzącym do masy upadłości. Zgodnie z najlepszą wiedzą syndyka, do dnia ogłoszenia niniejszego konkursu ofert przedmiotowy wniosek nie został rozpoznany.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 257.175,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych).

Oferty należy składać do dnia 29 sierpnia 2022 roku do godziny 16.00 na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31 sierpnia 2022 roku o godzinie 10.30 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

257.175,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
Lokal mieszkalny nr 107 przy ul. Broniewskiego 91 w W-wieLokal mieszkalny nr 107 przy ul. Broniewskiego 91 w W-wieLokal mieszkalny nr 107 przy ul. Broniewskiego 91 w W-wieLokal mieszkalny nr 107 przy ul. Broniewskiego 91 w W-wie