Drukuj

Opis

Syndyk masy upadłości Moniki Sowińskiej (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) w zaprasza do udziału w aukcji na nabycie wchodzących w skład masy upadłości praw majątkowych w postaci 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł (spółka podsiada dwóch wspólników - kapitał zakładowy wynosi łącznie 5.000,00 zł) w kapitale zakładowym FORKERS TEAM sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000836868 - wartość rynkowa przedmiotowych udziałów 1,00 zł (brutto), zgodnie z „Opinią” z 22 października 2021 r. sporządzoną przez biegłą sądową A. Falak na potrzeby wyceny według stanu na 19 lipca 2021 r., wyznaczonej na 7 czerwca 2022 r. o godzinie 10:00 w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 za cenę nie niższą niż 1,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu aukcji można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. W przypadku, gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu aukcji dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu aukcji oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na 7 czerwca 2022 r., godz. 10:00, w biurze syndyka: w Warszawie, przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 (03-846). Regulamin aukcji zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.

Cena wywoławcza:

1,00 zł

Regulamin

Regulamin: Pobierz plik
Załącznik nr 1: Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
nopic