368 udziałów w kapitale zakładowym Wademekum sp. o.o.

Cena wywoławcza: 23.182,00 23.182,00
Kontakt Biuro Syndyka
ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47
03-846 Warszawa
tel.: 22 639 45 55
e-mail: biuro@syndycy.com.pl

Opis

Syndyk ogłasza, że w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Tomasza Balcerzak zamieszkałego w Warszawie, prowadzonym pod sygn. akt XIX GUp 279/22, sprzeda z wolnej ręki, w drodze konkursu ofert zorganizowanego 12 grudnia 2023 r. prawo własności 368 udziałów o łącznej wartości nominalnej 18.400,00 zł w kapitale zakładowym Wademekum sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000392217, za łączną cenę nie niższą niż 23.182,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do 5 grudnia 2023 r. godz. 15:00, pod rygorem odrzucenia - o treści zgodnej z regulaminem konkursu w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak – Notariusz, Klaudia Zaleska-Matusiak – Notariusz spółka cywilna, ul. Żelazna 67 lok. 57, 00-871 Warszawa lub przesłać je na adres wyżej wymienionej Kancelarii listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Kancelarii, nie zaś nadania oferty).

Otwarcie ofert nastąpi 12 grudnia 2023 r., w Kancelarii Notarialnej Paweł Matusiak – Notariusz, Klaudia Zaleska-Matusiak – Notariusz spółka cywilna, ul. Żelazna 67 lok. 57, 00-871 Warszawa, o godz. 09:30. W celu uzyskania dalszych informacji syndyk zaprasza do kontaktu - w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa oraz pod numerem tel. + 48 22 639 45 55.

Regulamin konkursu ofert zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.

Informacje dodatkowe

Data licytacji 12 grudnia 2023 r., godz. 09:30

Pliki