50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł

Cena wywoławcza: 1,00 1,00
Kontakt Biuro Syndyka
ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47
03-846 Warszawa
tel.: 22 639 45 55
e-mail: biuro@syndycy.com.pl

Opis

Syndyk masy upadłości Roberta Olaka (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) w zaprasza do udziału w aukcji na nabycie wchodzących w skład masy upadłości praw majątkowych w postaci 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (z 200 udziałów o łącznej wartości nominalnej 100.000.00 zł - spółka podsiada dwóch wspólników) w kapitale zakładowym Tanemo Impeks sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000600906 - wartość rynkowa przedmiotowych udziałów 100,00 zł (brutto), zgodnie z „Opinią” z 12 lipca 2023 r. sporządzoną przez biegłą sądową A. Falak na potrzeby wyceny według stanu na 12 lipca 2023 r., na 5 grudnia 2023 r. o godzinie 12:00 w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 za cenę nie niższą niż 1,00 zł.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu aukcji można uzyskać w biurze syndyka masy upadłości, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55. W przypadku, gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu aukcji dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu aukcji oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na 5 grudnia 2023 r., godz. 12:00, w biurze syndyka: w Warszawie, przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47 (03-846). Regulamin aukcji zamieszczony jest na stronie internetowej www.syndycy.com.pl, w zakładce licytacje.

Informacje dodatkowe

Data licytacji 5 grudnia 2023 r., godz. 12:00

Pliki