Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie należności wobec Fabryki Urządzeń Dźwigowych S.A. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim o wartości nominalnej 519.637,96 zł wchodzących w skład masy upadłości ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Wycena biegłego sądowego jak również informacje na temat należności podlegającej sprzedaży dostępne są w biurze syndyka masy upadłości ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (adres e-mail: biuro@syndycy.com.pl).

Cena wywoławcza: 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych).

Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 pkt 1 niniejszego regulaminu, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lutego 2022 r. do godz. 15.00, w biurze syndyka masy upadłości ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone syndykowi najpóźniej w dniu 22 lutego 2022 r. do godz. 15.00 nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 24 lutego 2022 r., godz. 10.00, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

120.000,00 zł

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
nopic