Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż należności o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) zasądzonej na rzecz Upadłego wyrokiem Sadu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dnia 21 lipca 2021 roku sygn. akt XIV K 39/21 od Sylwii Łempickiej, wchodzącej w skład masy upadłości Hussar Transport S.A. z siedzibą w Warszawie.

Cena wywoławcza: 57,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem złotych).

Pisemne oferty zawierające dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 2 pkt 1 niniejszego regulaminu, winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2022 r. do godz. 16.00, w biurze syndyka masy upadłości Hussar Transport S.A., ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone syndykowi najpóźniej w dniu 25 stycznia 2022 r., nie będą brały udziału w konkursie (w tym wypadku nie będzie miała znaczenia data stempla pocztowego potwierdzającego nadanie oferty w placówce pocztowej).

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 27 stycznia 2022 r., godz. 9:00, w biurze syndyka mieszczącym się przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Cena wywoławcza:

57,00 zł

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
nopic