Danuta Zychowicz i Tadeusz Wąsik - wspólnicy spółki cywilnej ERRA S.C. z siedzibą w Warszawie

Syndyk masy upadłości Danuty Zychowicz i Tadeusza Wąsika (zwanych dalej także „Upadłymi”) wspólników spółki cywilnej ERRA S.C. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, (i) że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 września 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 207/19 ogłosił upadłość Danuty Zychowicz prowadzącej działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą: „Danuta Zychowicz wspólnik spółki cywilnej”, NIP: 5251123932 oraz (ii) że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, postanowieniem z dnia 9 września 2019 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XIX GU 205/19 ogłosił upadłość Tadeusza Wąsika prowadzącego działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej pod firmą: „Tadeusz Wąsik wspólnik spółki cywilnej”, NIP: 5221531997.

Następnie, postanowieniem z dnia 24 września 2019 r. połączono obie sprawy do wspólnego rozpoznania. Sprawa toczy się pod sygn. akt: XIX GUp 1220/19. Syndykiem wyznaczono Pawła Głodka (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 657).

Równocześnie syndyk informuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.
Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe, należy dokonać z podaniem sygnatury akt XIX GUp 1220/19, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego-Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe Danuty Zychowicz i Tadeusza Wąsika - wspólników spółki cywilnej ERRA S.C. z siedzibą w Warszawie, na adres:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
ul. Czerniakowska 100A
00-454 Warszawa


Sędzia-Komisarz
SSR Paweł Stosio

Sygn. akt XIX GUp 1220/19

w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
Osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, winny je zgłosić w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
 
Zgodnie z art. 240 PU zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać:

1. imię i nazwisko albo nazwę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności; jeżeli wierzytelność została uznana w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wystarczające jest powołanie się na tę okoliczność;
4. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
5. zabezpieczenia związane z wierzytelnością;
6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne lub przed sądem polubownym;
8. jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym – ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.
Zgłoszenie wierzytelności należy złożyć/wysłać do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, (nie na adres biura syndyka!), w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się na piśmie w dwóch egzemplarzach. Syndyk informuje, iż zgłoszenia można dokonać na wzorze określonym Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru, który to wzór został zamieszczony poniżej. W zgłoszeniu wierzytelności należy wypełnić wszystkie w nim pola. Jeżeli jakaś rubryka nie dotyczy danego wierzyciela, należy wyraźnie wpisać w niej – „nie dotyczy” lub „brak”. Pozostawienie niewypełnionych pól może skutkować powstaniem braków formalnych zgłoszenia wierzytelności i spowodować konieczność zwrotu zgłoszenia bez wzywania wierzyciela do jego uzupełnienia.

UWAGA CO DO SPOSOBU WYLICZANIA ODSETEK

Stosownie do art. 92 ust. 1 PU z masy upadłości mogą być zaspokajane odsetki za okres do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że ostatnim dniem naliczania odsetek jest dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości (w przypadku, gdy ogłoszenie upadłości nastąpiło w dniu 9 września 2019 r., ostatnim dniem naliczenia odsetek jest dzień 8 września 2019 r.).

Przy wyliczaniu należnych odsetek od wierzytelności można skorzystać z kalkulatora odsetek zamieszczonego na stronie www.kalkulatory.gofin.pl – należy wybrać „KALKULATOR ODSETEK USTAWOWYCH”

OPŁATY

Zgłoszenie wierzytelności w terminie nie wymaga uiszczenia żadnych opłat sądowych czy skarbowych.

Drukuj