Daras Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości Daras Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 15 października 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1076/15 (aktualna sygnatura X GUp 523/15), została ogłoszona upadłość Daras Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, obejmująca likwidację majątku upadłego. Syndykiem masy upadłości wyznaczono Pawła Głodka.

Równocześnie syndyk informuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.
Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 523/15, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego-Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe Daras Sp. z o.o., na adres:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
Wydział X Gospodarczy
dla spraw upadłościowych i naprawczych,
ul. Czerniakowska 100A
00-454 Warszawa


Sędzia-Komisarz
SSR Edyta Dzielińska

Sygn. akt X GUp 523/15

w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
Osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, winny je zgłosić w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Zgłoszenie wierzytelności

Zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę (w przypadku zgłoszenia wierzytelności przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, do zgłoszenia wierzytelności należy dołączyć odpis z KRS wierzyciela, z którego będzie wynikało, że osoba podpisująca zgłoszenie w imieniu przedsiębiorcy, jest do tego uprawniona);
  2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
  3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności (w oryginale lub kopie poświadczone przez notariusza albo pełnomocnika - adwokata lub radcę prawnego - z zastrzeżeniem, że musi być to pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania wierzyciela w postępowaniu upadłościowym Daras Sp. z o.o., toczącym się pod sygn. akt X GUp 523/15; pełnomocnik winien dołączyć do zgłoszenia wierzytelności pełnomocnictwo) - uwierzytelnienie kopii dokumentu przez samego wierzyciela lub biuro rachunkowe nie spełnia wymogów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze;
  4. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
  5. zabezpieczenia związane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia - jeżeli takie istnieje;
  6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
  7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne;
  8. ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj- jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym.
Zgłoszenie wierzytelności należy złożyć/wysłać do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, (nie na adres biura syndyka!), w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 
W przypadku skorzystania przez wierzyciela z przykładowego formularza zgłoszenia wierzytelności, należy wypełnić wszystkie wykropkowane w nim pola. Jeżeli jakaś rubryka nie dotyczy danego wierzyciela, należy wyraźnie wpisać w niej – „nie dotyczy” lub „brak”. Pozostawienie niewypełnionych pól może skutkować powstaniem braków formalnych zgłoszenia wierzytelności i spowodować konieczność zwrotu zgłoszenia bez wzywania wierzyciela do jego uzupełnienia.