Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Wspólnota w Gdańsku w upadłości likwidacyjnej

Zarządca Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota w Gdańsku zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy z dnia 26 września 2014 r., godzina 13:45, wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 131/14 (aktualna sygn. akt VI GUp 25/14), została ogłoszona upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota w Gdańsku z możliwością zawarcia układu (KRS: 0000039345). Zarządcą wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy z dnia 20 listopada 2014 r., godzina 14:00, wydanym w sprawie o sygn. akt VI GUp 25/14, nastąpiła zmiana sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota w Gdańsku z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego. Z funkcji zarządcy odwołano Lechosława Kochańskiego i wyznaczono syndyka masy upadłości w osobie Lechosława Kochańskiego.

Równocześnie syndyk informuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r., wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.
Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r., należy dokonać z podaniem sygnatury akt VI GUp 25/14, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego-Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota w Gdańsku, na adres:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku
Wydział VI Gospodarczy
ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk


Sędzia-Komisarz
SSR Ireneusz Fojuth

Sygn. akt VI GUp 25/14

w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
Osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, winny je zgłosić w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
 
Zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać:

1. imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę (w przypadku zgłoszenia wierzytelności przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, do zgłoszenia wierzytelności należy dołączyć odpis z KRS wierzyciela, z którego będzie wynikało, że osoba podpisująca zgłoszenie w imieniu przedsiębiorcy, jest do tego uprawniona);
2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności (w oryginale lub kopie poświadczone przez notariusza albo pełnomocnika - adwokata lub radcę prawnego - z zastrzeżeniem, że musi być to pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania wierzyciela w postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Wspólnota w Gdańsku, toczącym się pod sygn. akt VI GUp 25/14; pełnomocnik winien dołączyć do zgłoszenia wierzytelności pełnomocnictwo) - uwierzytelnienie kopii dokumentu przez samego wierzyciela lub biuro rachunkowe nie spełnia wymogów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze;
4. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
5. zabezpieczenia związane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia - jeżeli takie istnieje;
6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne;
8.ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj- jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym.
Zgłoszenie wierzytelności należy złożyć/wysłać do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, (nie na adres biura syndyka!), w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

W przypadku skorzystania przez wierzyciela z przykładowego formularza zgłoszenia wierzytelności, należy wypełnić wszystkie wykropkowane w nim pola. Jeżeli jakaś rubryka nie dotyczy danego wierzyciela, należy wyraźnie wpisać w niej – „nie dotyczy” lub „brak”. Pozostawienie niewypełnionych pól może skutkować powstaniem braków formalnych zgłoszenia wierzytelności i spowodować konieczność zwrotu zgłoszenia bez wzywania wierzyciela do jego uzupełnienia.
 

Drukuj