Tomasz Ryczałek p. d. g. Tele Thomas w upadłości układowej

Nadzorca sądowy Tomasza Ryczałek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tele Thomas zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 6 listopada 2014 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 185/14, została ogłoszona upadłość Tomasza Ryczałek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tele Thomas, z możliwością zawarcia układu. Nadzorcą sądowym wyznaczono Piotra Głodka.

Równocześnie nadzorca informuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.
Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 99/14, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego-Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe Tomasza Ryczałek prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Tele Thomas z siedzibą w Warszawie, na adres:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
Wydział X Gospodarczy
dla spraw upadłościowych i naprawczych,
ul. Czerniakowska 100A
00-454 Warszawa


Sędzia-Komisarz
SSR Edyta Dzielińska

Sygn. akt X GUp 99/14

w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w dzienniku o zasięgu krajowym.
Osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, winny je zgłosić w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w dzienniku o zasięgu krajowym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
 
Zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać:


1. imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę (w przypadku zgłoszenia wierzytelności przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, do zgłoszenia wierzytelności należy dołączyć odpis z KRS wierzyciela, z którego będzie wynikało, że osoba podpisująca zgłoszenie w imieniu przedsiębiorcy, jest do tego uprawniona);
2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności (w oryginale lub kopie poświadczone przez notariusza albo pełnomocnika - adwokata lub radcę prawnego - z zastrzeżeniem, że musi być to pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania wierzyciela w postępowaniu upadłościowym Tomasza Ryczałek p.d.g. "Tele Thomas", toczącym się pod sygn. akt X GUp 99/14; pełnomocnik winien dołączyć do zgłoszenia wierzytelności pełnomocnictwo) - uwierzytelnienie kopii dokumentu przez samego wierzyciela lub biuro rachunkowe nie spełnia wymogów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze;
4. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
5. zabezpieczenia związane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia - jeżeli takie istnieje;
6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne.

Zgłoszenie wierzytelności należy złożyć/wysłać do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, (nie na adres biura nadzorcy!), w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

W przypadku skorzystania przez wierzyciela z przykładowego formularza zgłoszenia wierzytelności, należy wypełnić wszystkie wykropkowane w nim pola. Jeżeli jakaś rubryka nie dotyczy danego wierzyciela, należy wyraźnie wpisać w niej – „nie dotyczy” lub „brak”. Pozostawienie niewypełnionych pól może skutkować powstaniem braków formalnych zgłoszenia wierzytelności i spowodować konieczność zwrotu zgłoszenia bez wzywania wierzyciela do jego uzupełnienia.

Drukuj