Raport Bieżący 4/2024 Copernicus Securities S.A. w upadłości

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2024 z dnia 2 marca 2024 roku, Syndyk masy upadłości Copernicus Securities S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2024 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych dokonał w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenia o uprawomocnieniu się postanowienia z dnia 23 lutego 2024 roku wydanego w sprawie pod sygn. akt WA1M/GU/520/2023. Postanowienie jest prawomocne z dniem 2 marca 2024 roku. Numer obwieszczenia: 20240416/00101.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 16 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Syndyk masy upadłości Copernicus Securities S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie

Raport Bieżący 3/2024 Copernicus Securities S.A. w upadłości

Syndyk masy upadłości Copernicus Securities S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie w przedmiocie zakresu przestrzeganych przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 18 grudnia 2023 roku „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

INFORMACJE

Szanowni Państwo,

instrukcje obsługi Krajowego Rejestru Zadłużonych zostały zamieszczone pod poniższym adresem: