Opis

Działając jako syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Wołominie w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Wołominie (dalej odpowiednio: „syndyk” oraz „SKOK Wołomin”), zapraszam Państwa do składania pisemnych ofert na wykonanie kompleksowej usługi archiwizacyjnej dokumentacji masy upadłości SKOK Wołomin.

Usługa archiwizacyjna obejmuje:

a) dokonanie spisu (w miejscach aktualnego składowania dokumentów), spakowanie i przetransportowanie na koszt i ryzyko oferenta dokumentacji masy upadłości SKOK Wołomin będącej w posiadaniu syndyka oraz wytworzonej w trakcie postępowania upadłościowego do miejsca jej przechowywania;
b) porządkowanie, brakowanie, archiwizowanie i przechowywanie dokumentacji masy SKOK Wołomin będącej w posiadaniu syndyka oraz wytworzonej w trakcie postępowania upadłościowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem należytej staranności.

Pisemna oferta bezwzględnie winna zawierać:

a) nazwę lub firmę oferenta, adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej lub adres jego siedziby, a nadto numer NIP i REGON;
b) numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail osoby działającej w imieniu oferenta w związku ze złożoną ofertą;
c) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
d) dokumenty potwierdzające kwalifikacje oferenta, dające rękojmię należytego wykonania usługi, w szczególności zaświadczenie o wpisie do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych wraz z kserokopią dokumentu zawierającą datę dokonania ostatniej kontroli oferenta, w zakresie prawidłowości wykonywanych usług archiwizacyjno-przechowawczych, przez organ uprawniony do dokonania takiej kontroli (oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię);
e) cenę brutto za wykonanie usługi, opisanej powyżej;
f) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z zaproszeniem do składania pisemnych ofert i nie wnoszeniu zastrzeżeń co do jego treści i zapisów w nim zawartych;
g) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z wzorem „Umowy przechowywania i archiwizacji dokumentacji” oraz braku zastrzeżeń co do jego treści i zapisów w niej zawartych;
h) oświadczenie, iż oferent, jak również jego reprezentanci, jak i beneficjenci rzeczywiści w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, nie byli i nie są członkami SKOK Wołomin, jak również, że pomiędzy nim, jego reprezentantami i beneficjentami rzeczywistymi oraz dłużnikami SKOK Wołomin, nie zachodzą opisane dalej powiązania, tj. że nie działają na zlecenie lub na rzecz któregokolwiek z byłych lub obecnych członków lub osób lub podmiotów udzielających zabezpieczeń osobowych, rzeczowych lub wekslowych dla kredytów i pożyczek, których stroną byli obecni lub byli członkowie SKOK Wołomin;
i) oświadczenie, że oferent akceptuje fakt, iż w przypadku złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia o którym mowa w pkt h powyżej lub ujawnienia się powiązań, o których mowa w tym punkcie, syndykowi będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy przechowywania i archiwizacji dokumentów w terminie 5 lat od dnia jej zawarcia oraz prawo do domagania się kary umownej w wysokości 50% ceny brutto za wykonanie ww. usługi. Prawa te, jak również ich skutki zostaną zastrzeżone w umowie przechowywania i archiwizacji dokumentów;
j) oświadczenie oferenta o zobowiązaniu się do zachowaniu w poufności wszelkich informacji, które pozyskał w toku składania oferty oraz jej warunków, w tym w szczególności uzyskanych informacji o dokumentacji będącej w posiadaniu syndyka oraz jej treści;
k) podpisy osób umocowanych do reprezentowania oferenta.

Szczegółowe informacje dotyczące ilości oraz rodzaju posiadanych przez masę upadłości dokumentów, jak również miejsca dotychczasowego przechowywania są dostępne w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, nr tel. 22 639 45 55.

Pisemne oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2022 roku, do godziny 15.00 w biurze syndyka SKOK Wołomin (adres wskazany powyżej). Syndyk zastrzega, że oferty nadane na poczcie, jeżeli nie zostaną doręczone do syndyka najpóźniej w dniu 11 lutego 2022 roku, do godziny 15.00 nie będą brane pod uwagę.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie formatu A4. Koperta ta powinna być zaadresowana do syndyka SKOK Wołomin z dopiskiem „Oferta pisemna na wykonanie kompleksowej usługi archiwizacyjnej SKOK Wołomin” i zawierać oznaczenie składającego ofertę (nazwę lub firmę oferenta, adres wykonywania przez niego działalności lub adres jego siedziby i numer NIP oraz dane kontaktowe do osoby działającej w imieniu oferenta).

Otwarcie ofert i wybranie najkorzystniejszej (z punktu widzenia masy upadłości) nastąpi w dniu 15 lutego 2022 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. W przypadku braku stawiennictwa oferenta, którego oferta zostanie wybrana, syndyk poinformuje go niezwłocznie o fakcie wyboru drogą telefoniczną lub mailową.

Syndyk zastrzega sobie prawo zmiany terminu otwarcia ofert pisemnych oraz odstąpienia od procedury lub jej unieważnienia bez podania przyczyn.

Zgłoszonym oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec syndyka.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od dnia wyboru jego oferty do zawarcia na piśmie umowy przechowania i archiwizacji dokumentacji masy upadłości SKOK Wołomin.

W przypadku wpłynięcia dwóch lub więcej ofert na wykonanie usługi, o której mowa w niniejszym zaproszeniu, syndyk zastrzega sobie prawo zorganizowania licytacji ustnej pomiędzy obecnymi oferentami. Aukcja przeprowadzona będzie w dniu otwarcia ofert, tj. w dniu 15 lutego 2022 roku o godzinie 10.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Licytacja ustna odbywa się w ten sposób, że syndyk lub osoba przez niego upoważniona rozpoczyna licytację od najniższej ceny brutto zaoferowanej w ofertach pisemnych, a uczestnicy licytacji oferują ceny niższe od wywoławczej. Syndyk lub osoba przez niego upoważniona wybiera ofertę tego uczestnika aukcji, który zaoferował najniższą cenę, której po dwukrotnym powtórzeniu przez prowadzącego nikt z uczestników nie obniżył – trzecie powtórzenie zaoferowanej ceny jest równoznaczne z jej przyjęciem. Udzielenie przybicia danej ofercie równoznaczne jest z zawarciem przez oferenta z syndykiem umowy przechowania i archiwizacji dokumentacji masy. Oferent w terminie 3 dni roboczych ma obowiązek zawrzeć z syndykiem przedmiotową umowę na piśmie.

Płatność za wykonaną usługę nastąpi na warunkach ustalonych pomiędzy stronami i określonych w umowie na wykonanie kompleksowej usługi archiwizacyjnej dokumentacji masy upadłości SKOK Wołomin, której wzór stanowi załącznik poniżej.

Cena wywoławcza:

Regulamin

Pobierz plik

Kontakt

22 639 45 55
Email: biuro@syndycy.com.pl
nopic