Green Data Center Sp. z o.o. w upadłości

Syndyk Green Data Center Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 26 maja 2022 r., wydanym w sprawie o sygn. akt WA1M/GU/113/2022, została ogłoszona upadłość Green Data Center Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Warszawie. Syndykiem wyznaczono Pawła Siwika.

Wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych zgłosili swoje wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, powołując się na akta o sygnaturze: WA1M/GUp-Zw/6/2022.

Dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazuje się adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

Paweł Siwik - syndyk masy upadłości Green Data Center Sp. z o.o. w upadłości
ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa
z podaniem sygnatury akt postępowania upadłościowego WA1M/GUp-Zw/6/2022

Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych powołując się na sygnaturę WA1M/GUp-Zw/6/2022 pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazuje się adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi:

Paweł Siwik - syndyk masy upadłości Green Data Center Sp. z o.o. w upadłości
ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa
z podaniem sygnatury akt postępowania upadłościowego WA1M/GUp-Zw/6/2022

Wobec dokonania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości Green Data Center Sp. z o.o. w upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych w dniu 26 maja 2022 roku, termin składania zgłoszeń wierzytelności upływa dnia 25 czerwca 2022 roku.

UWAGA CO DO SPOSOBU WYLICZANIA ODSETEK

Stosownie do art. 92 ust. 1 PU z masy upadłości mogą być zaspokajane odsetki za okres do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że ostatnim dniem naliczania odsetek jest dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości (w przypadku, gdy ogłoszenie upadłości nastąpiło w dniu 26 maja 2022 r., ostatnim dniem naliczenia odsetek jest dzień 25 maja 2022 r.).

Przy wyliczaniu należnych odsetek od wierzytelności można skorzystać z kalkulatora odsetek zamieszczonego na stronie www.kalkulatory.gofin.pl – należy wybrać „KALKULATOR ODSETEK USTAWOWYCH”

OPŁATY

Zgłoszenie wierzytelności w terminie nie wymaga uiszczenia żadnych opłat sądowych czy skarbowych.