Korboniec Mieciński Sp.J. w upadłości

Syndyk Korboniec Mieciński Sp. j. w upadłości z siedzibą w Piasecznie, zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 28 czerwca 2022 r., wydanym w sprawie o sygn. akt WA1M/GU/142/2022, została ogłoszona upadłość Korboniec Mieciński Sp. j. z siedzibą w Piasecznie. Syndykiem wyznaczono spółkę - KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wzywa się wierzycieli Upadłego, aby w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych zgłosili swoje wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, powołując się na akta o sygnaturze: WA1M/GUp-Zw/9/2022.

Dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazuje się adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi:

KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. - syndyk masy upadłości Korboniec Mieciński Sp. j. w upadłości
ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa
z podaniem sygnatury akt postępowania upadłościowego WA1M/GUp-Zw/9/2022

Nadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych powołując się na sygnaturę WA1M/GUp-Zw/9/2022 pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazuje się adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi:

KGS Restrukturyzacje Sp. z o.o. - syndyk masy upadłości Korboniec Mieciński Sp. j. w upadłości
ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa
z podaniem sygnatury akt postępowania upadłościowego WA1M/GUp-Zw/9/2022

Wobec dokonania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości Korboniec Mieciński Sp. j. w upadłości w Krajowym Rejestrze Zadłużonych w dniu 5 lipca 2022 roku, termin składania zgłoszeń wierzytelności upływa dnia 4 sierpnia 2022 roku.

UWAGA CO DO SPOSOBU WYLICZANIA ODSETEK

Stosownie do art. 92 ust. 1 PU z masy upadłości mogą być zaspokajane odsetki za okres do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że ostatnim dniem naliczania odsetek jest dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości (w przypadku, gdy ogłoszenie upadłości nastąpiło w dniu 28 czerwca 2022 r., ostatnim dniem naliczenia odsetek jest dzień 27 czerwca 2022 r.).

Przy wyliczaniu należnych odsetek od wierzytelności można skorzystać z kalkulatora odsetek zamieszczonego na stronie www.kalkulatory.gofin.pl – należy wybrać „KALKULATOR ODSETEK USTAWOWYCH”

OPŁATY

Zgłoszenie wierzytelności w terminie nie wymaga uiszczenia żadnych opłat sądowych czy skarbowych.