Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie w upadłości likwidacyjnej

Syndyk Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie zawiadamia, że postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 19 marca 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 53/15 (aktualna sygn. akt X GUp 87/15), została ogłoszona upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie obejmująca likwidację majątku upadłego. Syndykiem wyznaczono Lechosława Kochańskiego.

Równocześnie syndyk informuje, iż zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r., wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.
Zgłoszenia wierzytelności, zgodnie z art. 239-240 ustawy Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2016 r., należy dokonać z podaniem sygnatury akt X GUp 87/15, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na ręce Sędziego-Komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie, na adres:

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie
Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
ul. Czerniakowska 100A
00-454 Warszawa


Sędzia-Komisarz
SSR Małgorzata Brzozowska

Sygn. akt X GUp 87/15

w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
Osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, winny je zgłosić w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
 
Zgłoszenie wierzytelności powinno zawierać:

1. imię i nazwisko bądź nazwę albo firmę wierzyciela i odpowiednio jego miejsce zamieszkania albo siedzibę (w przypadku zgłoszenia wierzytelności przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, do zgłoszenia wierzytelności należy dołączyć odpis z KRS wierzyciela, z którego będzie wynikało, że osoba podpisująca zgłoszenie w imieniu przedsiębiorcy, jest do tego uprawniona);
2. określenie wierzytelności wraz z należnościami ubocznymi oraz wartość wierzytelności niepieniężnej;
3. dowody stwierdzające istnienie wierzytelności (w oryginale lub kopie poświadczone przez notariusza albo pełnomocnika - adwokata lub radcę prawnego - z zastrzeżeniem, że musi być to pełnomocnik ustanowiony do reprezentowania wierzyciela w postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie, toczącym się pod sygn. akt X GUp 87/15; pełnomocnik winien dołączyć do zgłoszenia wierzytelności pełnomocnictwo) - uwierzytelnienie kopii dokumentu przez samego wierzyciela lub biuro rachunkowe nie spełnia wymogów ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze;
4. kategorię, do której wierzytelność ma być zaliczona;
5. zabezpieczenia związane z wierzytelnością oraz oświadczenie wierzyciela, w jakiej prawdopodobnie sumie wierzytelność nie będzie zaspokojona z przedmiotu zabezpieczenia - jeżeli takie istnieje;
6. w razie zgłoszenia wierzytelności, w stosunku do której upadły nie jest dłużnikiem osobistym, przedmiot zabezpieczenia, z którego wierzytelność podlega zaspokojeniu;
7. stan sprawy, jeżeli co do wierzytelności toczy się postępowanie sądowe lub administracyjne;
8. ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj- jeżeli wierzyciel jest wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym.
Zgłoszenie wierzytelności należy złożyć/wysłać do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa, (nie na adres biura syndyka!), w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

W przypadku skorzystania przez wierzyciela z przykładowego formularza zgłoszenia wierzytelności, należy wypełnić wszystkie wykropkowane w nim pola. Jeżeli jakaś rubryka nie dotyczy danego wierzyciela, należy wyraźnie wpisać w niej – „nie dotyczy” lub „brak”. Pozostawienie niewypełnionych pól może skutkować powstaniem braków formalnych zgłoszenia wierzytelności i spowodować konieczność zwrotu zgłoszenia bez wzywania wierzyciela do jego uzupełnienia.
 
KATEGORIE WIERZYTELNOŚCI

Wierzytelności dzieli się na pięć kategorii. Jeśli przeznaczona do podziału między wierzycieli suma nie wystarcza na spłacenie w całości wszystkich należności, należności dalszej kategorii spłaca się dopiero po uregulowaniu w całości należności poprzedzającej kategorii. Jeśli majątek upadłego nie wystarcza na spłacenie w całości wszystkich należności tej samej kategorii, to spłaca się je proporcjonalnie do wysokości każdej z nich.

Do kategorii czwartej zaliczane są m. in.:
- należności z tytułu depozytów, lokat oraz środków na rachunku bankowym NIE ZASPOKOJONE przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (powyżej 100.000 EUR)
- należności z tytułu towarów i usług

UWAGA CO DO SPOSOBU WYLICZANIA ODSETEK

Stosownie do art. 92 ust. 1 puin z masy upadłości mogą być zaspokajane odsetki za okres do dnia poprzedzającego ogłoszenie upadłości. Oznacza to, że ostatnim dniem naliczania odsetek jest dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości (w przypadku, gdy ogłoszenie upadłości nastąpiło w dniu 5 lutego 2015 r., ostatnim dniem naliczenia odsetek jest dzień 4 lutego 2015 r.).

Zatem do kategorii czwartej zaliczane są odsetki za okres jednego roku (365 dni) przed ogłoszeniem upadłości (od 4 lutego 2014 r. do 4 lutego 2015 r.) Do kategorii piątej zaliczane są odsetki za okres dłuższy niż rok przed ogłoszeniem upadłości.

Przy wyliczaniu należnych odsetek od wierzytelności można skorzystać z kalkulatora odsetek zamieszczonego na stronie www.kalkulatory.gofin.pl – należy wybrać „KALKULATOR ODSETEK USTAWOWYCH”

OPŁATY

Zgłoszenie wierzytelności w terminie nie wymaga uiszczenia żadnych opłat sądowych czy skarbowych.
 
DECYZJA SYNDYKA w sprawie odpowiedzialności członków Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej w Wołominie
 
 

STATUTY KASY

Syndyk masy upadłości SKOK w Wołominie uprzejmie informuje, iż poniżej zostały zamieszczone statuty Kasy:

Statut SKOK w Wołominie - 1999 r.

Statut SKOK w Wołominie - 2003 r.

Statut SKOK w Wołominie - 2006 r. - CZĘŚĆ 1

Statut SKOK w Wołominie - 2006 r. - CZĘŚĆ 2

Statut SKOK w Wołominie - 2009 r.

Statut SKOK w Wołominie - 2012 r.

Statut SKOK w Wołominie - 2013 r.

Statut SKOK w Wołominie - 2014 r.