Raport Bieżący 3/2024 Copernicus Securities S.A. w upadłości

Syndyk masy upadłości Copernicus Securities S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości oświadczenie w przedmiocie zakresu przestrzeganych przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 18 grudnia 2023 roku „Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect 2024”.

Podstawa prawna: § 4 ust. 4a Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".