Udział 1/3 w lokalu mieszkalnym nr 156 przy ul. Krasnobrodzkiej 19A w Warszawie

Cena wywoławcza: 128.000,00 128.000,00
Kontakt Biuro Syndyka
ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47
03-846 Warszawa
tel.: 22 639 45 55
e-mail: biuro@syndycy.com.pl

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest udział 1/3 w prawie własności samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 156 w budynku mieszkalnym nr 19A położonym w Warszawie przy ul. Krasnobrodzkiej na działce gruntu nr 41/8, obręb 4-08-03, dzielnica Targówek, miasto Warszawa, województwo mazowieckie dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA3M/00464831/2.

Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Ireneusza Korneckiego z dnia 13 października 2022 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Pawła Siwika – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa w godz. 10.00 – 14.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 128.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych).

Oferty należy składać do dnia 9 lipca 2024 roku na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego biura syndyka wraz z podaniem sygnatury akt XIX GUp 974/21 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym Iwony Trepki – nr KW WA3M/00464831/2” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2024 roku o godzinie 12.00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Informacje dodatkowe

Data licytacji 11 lipca 2024 r., godz. 12.00

Pliki