Udział 1/6 w lokalu mieszkalnym nr 14 przy ul. Hrubieszowskiej 7 w Warszawie

Cena wywoławcza: 79.200,00 79.200,00
Kontakt Biuro Syndyka
ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47
03-846 Warszawa
tel.: 22 639 45 55
e-mail: biuro@syndycy.com.pl

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest udział 1/6 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 14 w budynku mieszkalnym nr 7 położonym w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej na działce gruntu nr 22, obręb nr 6-04-06, dzielnica Wola, miasto Warszawa, województwo mazowieckie, dla którego to prawa nie została założona księga wieczysta. Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem nr 7 przy ul. Hrubieszowskiej, miasto Warszawa Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA4M/00339128/3.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 79.200,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych).

Oferty należy składać do dnia 16 lipca 2024 roku na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego biura syndyka wraz z podaniem sygnatury akt WA2M/GUp-s/290/2022 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym Grażyny Więtczak – nr KW WA4M/00339128/3 Hrubieszowska” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2024 roku o godzinie 10:30 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Informacje dodatkowe

Data licytacji 18 lipca 2024 r., godz. 10:30

Pliki