Udział 1/60 w prawie własności nieruchomości na Bemowie, ul. Marynin

Cena wywoławcza: 18.300,00 18.300,00
Kontakt Biuro Syndyka
ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47
03-846 Warszawa
tel.: 22 639 45 55
e-mail: biuro@syndycy.com.pl

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest udział 1/60 w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Warszawie w dzielnicy Bemowo przy ulicy Marynin 41, działki nr 47/2, obręb ewidencyjny 6-06-15 m.st. Warszawy, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW WA1M/00552031/4.

Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Ireneusza Korneckiego z dnia 26 lutego 2024 roku jest udostępniony do wglądu w Kancelarii syndyka Pawła Siwika – ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa w godz. 9.00 – 16.00 po uprzednim umówieniu się na termin oględzin.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 18.300,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta złotych).

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego biura syndyka wraz z podaniem sygnatury akt WA2M/GUp-s/466/2022 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym Piotra Kordy – nr KW WA1M/00552031/4” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie ofert jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł  (słownie: dwa tysiące złotych).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 lipca 2024 roku o godzinie 11.30 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Wszelkie informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Informacje dodatkowe

Data licytacji 11 lipca 2024 r., godz. 11.30