Udziały w zabudowanej nieruchomości w msc. Dębe Wielkie

Cena wywoławcza: 297.680,00 297.680,00
Kontakt Biuro Syndyka:
ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47
03-846 Warszawa
tel.: 22 639 45 55
e-mail: biuro@syndycy.com.pl

Opis

Przedmiotem konkursu ofert są łącznie:

  1. udział 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym nr 227/13 obszaru 0,1000 ha zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SI1M/00095546/6,
  2. udział 1/6 prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze ewidencyjnym nr 227/15 zapewniającej dostęp do drogi publicznej, obszaru 0,0403 ha, dla której Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SI1M/00100395/1,

położone w obrębie ewidencyjnym nr 0011 Dębe Wielkie przy ul. Polnej 214a, miejscowość Dębe Wielkie, gmina Dębe Wielkie, powiat miński, województwo mazowieckie.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 297.680,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych).

Oferty należy składać do dnia 16 lipca 2024 roku na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego biura syndyka wraz z podaniem sygnatury akt WA2M/GUp-s/607/2022 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym Andrzeja Piotrowicza – nr KW SI1M/00095546/6 oraz SI1M/00100395/1” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2024 roku o godzinie 10:00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Informacje dodatkowe

Data licytacji 18 lipca 2024 r., godz. 10:00

Pliki