Udziały w nieruchomości w Szczeglacinie

Cena wywoławcza: 17.032,50 17.032,50
Kontakt Biuro Syndyka
ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47
03-846 Warszawa
tel.: 22 639 45 55
e-mail: biuro@syndycy.com.pl

Opis

Przedmiotem konkursu ofert są łącznie:

  1. udział 1/2 prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, działka nr 327/4, obręb nr 0014 Szczeglacin, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SI1S/00119319/6,
  2. udział 1/4 prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka nr 327/5, obręb nr 0014 Szczeglacin, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SI1S/00051237/2.

Cena wywoławcza przedmiotu konkursu ofert wynosi 17.032,50 zł (słownie: siedemnaście tysięcy trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt groszy). 

Oferty należy składać do dnia 16 lipca 2024  roku na adres biura syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie, którą należy umieścić w drugiej, większej kopercie. Każda z tych kopert powinna być zaadresowana do wskazanego biura syndyka wraz z podaniem sygnatury akt WA2M/GUp-s/290/2022 oraz dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ – OFERTA KONKURSOWA w postępowaniu upadłościowym Grażyny Więtczak – nr KW SI1S/00119319/6 i SI1S/00051237/2” i zawierać dokładne oznaczenie składającego ofertę. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 lipca 2024 roku o godzinie 11:00 w biurze syndyka przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Informacje dodatkowe

Data licytacji 18 lipca 2024 r., godz. 11:00

Pliki