Należność przysługująca wobec UPADŁOŚĆKONSUMENCKA.PL sp. z o.o.

Cena wywoławcza: 1,00 1,00
Kontakt Biuro Syndyka
ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47
03-846 Warszawa
tel.: 22 639 45 55
e-mail: biuro@syndycy.com.pl

Opis

Przedmiotem konkursu ofert jest nabycie wchodzącej w skład masy upadłości Dariusza Szynklera należności przysługującej  wobec UPADŁOŚĆKONSUMENCKA.PL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS 0000500730, stwierdzonej prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 25 kwietnia 2023 r., wydanym przez Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Wydział VII Cywilny, sygn. akt VII Nc 2204/22, na podstawie którego dłużnik został zobowiązany do zapłaty kwoty 4.920,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych 00/100) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 02 czerwca 2022 r. do dnia zapłaty oraz do zapłaty kwoty 1.017,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemnaście złotych 00/100) tytułem zwrotu kosztów procesu, a nadto odsetki ustawowe od tej kwoty.

Informacje na temat przedmiotu konkursu ofert można uzyskać w biurze Syndyka masy upadłości Dariusza Szynklera (dalej także „Syndyk”), ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa (tel. + 48 22 639 45 55), czynnym dla interesantów w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 16:00. Wierzytelność jest prawdopodobnie nieściągalna. Nie było prowadzone postępowanie egzekucyjne w celu jej ściągnięcia.

W przypadku gdyby osoba zainteresowana nabyciem przedmiotu konkursu ofert, dla dokonania oceny jego stanu faktycznego i prawnego uznawała za celowe zapoznanie się z informacjami wykraczającymi poza zakres informacji posiadanych przez Syndyka, uzyskanie takich informacji pozostaje w takim przypadku wyłącznie w gestii osoby zainteresowanej nabyciem przedmiotu konkursu ofert oraz następuje na koszt i staraniem takiej osoby, za wiedzą Syndyka.

Cena wywoławcza: 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100).

Wyklucza się zapłatę ceny w drodze kompensaty z ewentualnymi należnościami przysługującymi oferentowi wobec Dariusza Szynklera.

Syndyk uprawiony jest do wyłączenia ze sprzedaży takiej części należności, która do dnia zawarcia umowy cesji wierzytelności Dariusza Szynklera (włącznie z tym dniem) zostanie uregulowana na rzecz masy upadłości Dariusza Szynklera – w takim przypadku cena sprzedaży wierzytelności nie zostanie pomniejszona o wpłaconą do masy upadłości kwotę.

Termin otwarcia ofert wyznacza się na dzień 28 maja 2024 r., godz. 11:00, w biurze Syndyka masy upadłości Dariusza Szynklera, ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa.

Wszelkie informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Informacje dodatkowe

Data licytacji 28 maja 2024 r., godz. 11:00

Pliki