Pakiet należności Global Expo sp. z o.o.

Cena wywoławcza: 54.869,54 54.869,54
Kontakt Biuro Syndyka
ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47
03-846 Warszawa
tel.: 22 639 45 55
e-mail: biuro@syndycy.com.pl

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie pakietu należności wchodzących w skład masy upadłości Global Expo Sp. z o.o. w kwocie 6.511.602,28 zł (słownie: sześć milionów pięćset jedenaście tysięcy sześćset dwa złote i dwadzieścia osiem groszy), szczegółowo opisanych i oszacowanych w opinii z dnia 29 lutego 2024 r. sporządzonej przez mgr Pawła Głodka - biegłego sądowego trzeciej kadencji przy Sądzie Okręgowym w Warszawie w dziedzinie zarządzania i organizacji oraz analizy i wyceny przedsiębiorstw, za cenę wywoławczą nie niższą niż 54.869,54 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze).

Syndyk uprawniony jest do wyłączenia ze zbycia takich należności lub ich części, jeżeli do dnia zawarcia umowy cesji wierzytelności Upadłego (włącznie z tym dniem) zostaną one uregulowane na rzecz Global Expo – w takim przypadku cena sprzedaży wierzytelności nie zostanie pomniejszona o uzyskaną kwotę.

Szczegółowe informacje na temat wierzytelności opisanych w § 1 pkt 1 Regulaminu dostępne są w biurze syndyka: ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47, 03-846 Warszawa, tel. 22 639 45 55, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 6 czerwca 2024 r., godz. 10.00, w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Przed rozpoczęciem aukcji, osoby biorące w niej udział zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 5.500,00 zł (pięć tysięcy pięćset złotych) przelewem na rachunek bankowy.

Warunkiem dopuszczenia oferenta do aukcji jest uprzednie przedstawienie przez niego prowadzącemu aukcję pisemnego oświadczenia stwierdzającego, iż (i) zapoznał się ze stanem prawnym i faktycznym należności będących przedmiotem aukcji i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń, (ii) akceptuje wzór umowy, stanowiącej podstawę do dokonania cesji należności na nabywcę, stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu aukcji, (iii) zobowiązuje się zapłacić cenę przed zawarciem (podpisaniem) umowy cesji wierzytelności Upadłego oraz (iv) zapoznał się z niniejszym regulaminem, rozumie i akceptuje jego treść oraz, iż nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń. 

Wszelkie informacje zawarte są w regulaminie dostępnym poniżej.

Informacje dodatkowe

Data licytacji 6 czerwca 2024 r., godz. 10.00

Pliki