Top-Trans Sp. z o.o. - należności

Cena wywoławcza: 100,00 100,00
Kontakt Biuro Syndyka
ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47
03-846 Warszawa
tel.: 22 639 45 55
e-mail: biuro@syndycy.com.pl

Opis

Przedmiotem aukcji jest nabycie wierzytelności przysługującej Top-Trans od Piotra Zoske w łącznej kwocie nominalnej 2.959,81 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) stwierdzonej prawomocnym nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanym przez Referendarza Sądowego Karola Szafrańskiego w SR dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVII Wydział Gospodarczy w dniu 10.06.2016 r., sygn. akt XVII GNc 3421/16, wobec którego postępowanie egzekucyjne zostało umorzone ze względu na bezskuteczność egzekucji, za cenę wywoławczą nie niższą niż 100,00 zł.

Termin przeprowadzenia aukcji wyznacza się na dzień 22 maja 2024 r., godz. 10.00, w biurze syndyka w Warszawie przy ul. Stanisława Augusta 75 lok. 47.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

Informacje dodatkowe

Data licytacji 22 maja 2024 r., godz. 10.00

Pliki